Supervize

Supervizní činnost je většinou prováděna v rámci zakázek, jejichž zadavatel je stát, konkrétně MF ČR. Jde o nezávislou a nepodjatou kontrolu provádění konkrétní akce, kterou provádí fyzická nebo právnická osoba, stanovená na základě výběrového řízení. Tato osoba musí být odborně způsobilá a mít dostatečnou praxi v daném oboru.

Supervize prověřuje hlavně účelnost vynakládání finančních prostředků, soulad s projektovou dokumentací a stanovisky příslušných orgánů státní správy.

Hlavním kritériem pro hodnocení časové, finanční a věcné stránky kontrolovaných prací je schválená projektová dokumentace nápravných opatření - dodržování technických parametrů, a to vstupů a výstupů technologií, úroveň splnění postupných cílů nápravných opatření ve vazbě na harmonogram prací a výši vynaložených finančních prostředků.

Posouzení projektové dokumentace nápravných opatření musí obsahovat posouzení úplnosti a správnosti výchozích údajů pro návrh opatření a posouzení správnosti celkového postupu a dílčích opatření ve vztahu k požadovaným cílovým parametrům a kontrolu, zda nedochází ke změně subdodavatelů oproti schválenému projektu nápravných opatření.

Výstupem supervizní činnosti jsou písemné zprávy, které se předkládají všem zúčastněným stranám.

Specialisté společnosti EUROGAS a.s. mají potřebnou praxi ve svých oborech i mnohaleté zkušenosti s prováděním supervizní činnosti.