Průzkumy znečištění, analýzy rizik

Průzkumy znečištění

Průzkumy znečištění představují komplex služeb zaměřených na ověření a zjištění prostorového rozsahu a úrovně znečištění horninového prostředí, zahrnujících rešerši dat, rekognoskaci lokality, vrtné práce, odběry a analýzy vzorků, vyhodnocení výsledků.

Podle cílů řešené problematiky je průzkum znečištění prováděn buď samostatně, nebo je často součástí větších celků, jako jsou ekologické audity, analýzy rizik, předsanační průzkumy nebo hydrogeologické průzkumy a posudky.

Práce jsou prováděny v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR pro průzkum kontaminovaného území z roku 2005 a při hodnocení úrovně znečištění je používán Metodický pokyn MŽP ČR „Indikátory znečištění“ (zemin a podzemních vod) z roku 2014.

Analýza rizik

Analýza rizik se zpracovává v případech, kdy existuje podezření na existenci ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod nebo na další negativní dopady kontaminace na lidské zdraví či jednotlivé složky životního prostředí. Analýza rizik představuje rozhodující odborný podklad pro proces řízení a eliminace rizik souvisejících s kontaminací území.

Cílem analýzy rizik je, v návaznosti na výsledky účelového průzkumu, zhodnotit existující a potenciální rizika vlivu případného znečištění horninového prostředí (zeminy, podzemní voda, půdní vzduch) na jednotlivé složky životního prostředí a zdraví člověka. V rámci analýzy rizik se vyhodnocuje i možné ohrožení v budoucnu, vyplývající z případného šíření znečištění nebo změny funkčního využívání území. Na základě posouzení závažnosti rizik jsou stanovena nápravná opatření pro jejich eliminaci, včetně stanovení cílových parametrů nápravných opatření.

Analýza rizik je prováděna v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR „Analýza rizik kontaminovaného území“ z roku 2011 a se závaznou osnovou zprávy stanovenou vyhláškou č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací.

Studie proveditelnosti

Společnost EUROGAS a.s. zpracovává studie proveditelnosti v rámci procesu nápravy závadného stavu kontaminovaných lokalit. Studie proveditelnosti je podkladem pro odpovědný konečný výběr varianty nápravného opatření k realizaci, ze kterého pak vychází projekt nápravných opatření. Základní význam studie proveditelnosti je v tom, že ještě v předprojektové fázi může významně snížit nejistoty a rizika, spojené s realizací nápravných opatření.

Účelem studie proveditelnosti je posoudit z technického a ekonomického hlediska různé varianty postupu sanace a použitých technologií s ohledem na specifické podmínky lokality. Cílem je výběr optimální sanačního zákroku, kterým se za přijatelné finanční prostředky a v požadovaných termínech docílí splnění cílových parametrů (snížení rizik na přijatelnou úroveň).

Při zpracování studie proveditelnosti je postupováno v souladu s metodikou MŽP Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit z roku 2007.

Monitoring životního prostředí

Monitoring slouží ke sledování stavu jednotlivých složek životní prostředí, především podzemních a povrchových vod. Monitoring slouží i jako kontrola účinnosti provedených nápravných opatření. Na základě zjištěných výsledků a po jejich vyhodnocení jsou v případě potřeby navrhována další opatření.

V rámci našich služeb nabízíme dlouhodobé i krátkodobé sledování kvality (hydrochemické, bakteriologické a ekotoxikologické hodnocení) podzemních i povrchových vod kontaminovaných lokalit v návaznosti na platnou legislativu, včetně režimního měření vod.

Specialisté společnosti EUROGAS a.s. mají potřebnou praxi ve svých oborech i mnohaleté zkušenosti s prováděním výše uvedených činností.