Sanace ekologických zátěží

Sanace ekologických zátěží představuje soubor metod a opatření k eliminaci negativního vlivu lidské činnosti na jednotlivé složky ekosystému, zejména podzemní vodu, povrchovou vodu a horninové prostředí.

Specifickou kapitolou jsou tzv. staré ekologické zátěže. Za starou ekologickou zátěž považujeme závažnou kontaminaci, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti a jejíž původce neexistuje nebo není znám.

Problematika starých ekologických zátěží je v kompetenci Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR), které připravuje příslušné metodiky pro jejich řešení a rovněž je správcem databáze Systém evidence kontaminovaných míst.

Kontaminovaná místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a uzavřená úložiště těžebních odpadů představující závažná rizika.

Sanační práce zpravidla bezprostředně navazují na předchozí etapy prací, zejména průzkum kontaminace a analýzu rizik, která navrhne příslušné sanační limity.

Společnost EUROGAS a.s. poskytuje komplexní služby v rámci sanačních prací, tj. od fáze projektování přes vlastní realizaci až po vyhodnocení prací. Na základě typu a množství kontaminace, geologických a hydrogeologických podmínek je specialisty společnosti navržena vhodná sanační metoda, případně kombinace metod. Výběr vhodné sanační metody je proveden s ohledem na legislativní požadavky, příslušné metodické pokyny a aktuální odborné poznatky, zárukou jeho správnosti jsou dlouholeté zkušenosti pracovníků společnosti v dané problematice a příslušná osvědčení o jejich odborné způsobilosti.