Environmentální služby

EIA

Oznámení, dokumentace a posudky EIA slouží k vyhodnocení vlivů různých investičních záměrů na jednotlivé složky životního prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. Dokumenty jsou zpracovávány pro územní plánování, investiční záměry nebo pro významné koncepce.

 

IPPC a Základní zpráva

Integrovaná prevence a omezování znečištění je jedním z nástrojů působících v oblasti minimalizace účinků znečištění na životní prostředí ve státech EU. Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. 

Nabízíme kompletní zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, spoluúčast při projednání žádosti s úřady, individuální konzultace, monitoring.

Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti o integrované povolení. Požadavky na základní zprávu jsou nadefinovány přílohou č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb.

Základní zprávu mohou zpracovávat pouze odborně způsobilé osoby podle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích. Odborná způsobilost musí odpovídat charakteru dokumentu – tj. oblasti hydrogeologie, sanační geologie a/nebo environmentální geologie, přičemž postačí jen jedno z uvedených osvědčení.