Geologické, hydrogeologické práce a vodní hospodářství

Soubor průzkumných, projekčních a realizačních činností, jejichž účelem je zejména ověření geo­logické stavby a hydrogeologických poměrů území (lokality), doporučení vhodných opatření v rámci projektovaných záměrů, jejich odborný návrh a realizace. Současně se jedná o soubor provozních opatření k jejich bezproblémové činnosti.

V rámci tohoto okruhu prací nabízíme především:

 • ověření geologické stavby a hydrogeologických poměrů pro zakládání staveb,
 • vyhledání potencionálních míst zdrojů podzemní vody,
 • zhotovení průzkumných jímacích vrtů a zářezů - pro ověření potencionálních zdrojů pitné příp. užitkové vody,
 • zhotovení projektové dokumentace a realizace vodohospodářských staveb: jímací vrty, kopané studny, jímací zářezy, drenážní systémy, vsakovací prvky pro vsakování vod do horninového prostředí, vodovody, kanalizace, drobné rybníky a nádrže apod.,
 • technologické návrhy úpravy pitných i odpadních vod vč. zajištění realizace,
 • pasportizace vodních děl - stávajících vrtů, studní, nádrží, drenáží, vodovodů, kanalizace,
 • odborné posouzení geologických, geotechnických, geochemických a hydrogeologických poměrů, vyjádření hydrogeologa a další specializovaná vyjádření,
 • odborné expertízy,
 • geotechnický, geologický, geochemický a hydrogeologický monitoring,
 • inženýring pro zajištění příslušných povolení a souhlasů,
 • údržba vodních děl (prohlídky, čištění, opravy, rekonstrukce),
 • povodňové plány, ochrana vodních zdrojů, využití srážkových vod,
 • poradenskou a konzultační činnost.