Služby

Průzkumné, projekční a realizační činnosti pro ověření geologické stavby a hydrogeologických poměrů lokality

Zajišťování a likvidace starých důlních děl, práce na zpřístupňování starých důlních děl a jejich udržování v bezpečném stavu

Stanovení prostorového rozsahu kontaminace a souvisejících rizik pro obyvatelstvo a ekosystémy jako zásadního podkladu pro realizaci sanačního zásahu

Komplexní služby v rámci sanačních prací zahrnující projekční činnost, vlastní realizaci a vyhodnocení provedených opatření

Demolice stavebních konstrukcí, odtěžba kontaminované zeminy, zabezpečování starých důlních děl

Produkce, přeprava a likvidace nebezpečných odpadů, které vznikají při hlavních činnostech společnosti

Kontrolní činnost při provádění sanačních prací včetně hodnocení jejich efektivity a souladu s projektem a legislativou

Zpracování dokumentace EIA, IPPC, zavádění EMS v souladu s příslušnou legislativou